اهداف این بخش آموزش و سرمایه گذاری در بورس می باشد که بتوانید از این فرصت اقتصادی به بهترین شکل ممکن بهره برداری نمایید.

اشنایی با بورس

https://kanooneslamshahr.ir/wp-content/uploads/2020/09/001_Amoozeshe_Bourse_az_Sefr_Hamed.mp3
فهرست