اردک لنگ محافظه‌کار به سمت انتخابات محلی می‌چرخد – کارتون

آلودگی آب، کواک! بحران هزینه زندگی، کواک! اعتصابات، کواک!

• شما می توانید نسخه خود را از این کارتون سفارش دهید

به خواندن ادامه دهید…